• بستانکار

با ما به حساب خودتان برسید

ما چه می کنیم

خدمات حسابداری

۱- انجام کلیه امور حسابداری

۲- تهیه و ارائه گزارشات قانونی

۳-تهیه گزارشات مخصوص مدیریت

۴- انجام و ارائه راهکار برای عملیاتهای بخش مالی

خدمات حسابرسی

۱-تهیه گزارش حسابرسی مالی

۲- تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی

۳- تهیه گزارش حسابرسی عملیاتی

۴- تهیه گزارش حسابرسی داخلی

خدمات مشاوره

۱-مشاوره مالیاتی

۲-مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

۳-مشاوره مربوط به تامین اجتماعی و اداره کار

۴-مشاوره در زمینه طراحی سیستم های مالی