آموزش ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

هنگام فروش کالا و یا ارائه خدمات:
بد: بانک ۱۲۱٫۰۰۰
بس: فروش ۱۱۱٫۰۰۰
بس: مالیات ارزش افزوده فروش ۱۰٫۰۰۰
سرفصل:
بدهی های جاری »» سایر حساب های پرداختنی »» مالیات بر ارزش افزوده فروش

——————————
هنگام خرید کالا و خدمات انجام شده:
بد: خرید ۱۰۰٫۰۰۰
بد: مالیات ارزش افزوده خرید ۹٫۰۰۰
بس: بانک ۱۰۹٫۰۰۰
سرفصل:
دارایی های جاری »»  سایر حساب های دریافتنی »» مالیات بر ارزش افزوده خرید

درهنگام پرداخت مالیات ارزش افزوده تفاضل ارزش افزوده خرید و فروش را به دارایی پرداخت می نماییم.

 

بد:  مالیات ارزش افزوده فروش ۹۰۰۰

بس: مالیات ارزش افزوده خرید ۹۰۰۰

حساب مالیات ارزش افزوده خرید را که ماهیت بدهکار دارد را بستانکار و مالیت ارزش افزوده فروش که ماهیت بستانکار دارد را بدهکار می کنیم و هرچه در مالیات بر ارزش افزوده فروش باقی ماند در طی سند ذیل پرداخت می کنیم.

در اوقاتی که مالیات بر ارزش افزوده فروش کمتر از مالیات بر ارزش خرید باشد فقط به اندازه مالیات بر ارزش افزوده فروش ثبت تهاتری را می زنیم و مابقی در حساب اعتبار ما (ارزش افزوده خرید) باقی می ماند.

بد:  مالیات ارزش افزوده فروش ۱۰۰۰

بس:اداره دارایی ۱۰۰۰

مبلغ پرداختی برای هر دوره اظهارنامه طی ۲ فقره فیش به حساب مالیات و عوارض در حسابهای مربوط به خود پرداخت می گردد.