آیا اتباع خارجی ( غیر ایرانی ) می توانند از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار شوند ؟

آیا اتباع خارجی ( غیر ایرانی ) می توانند از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار شوند ؟

حسب ماده ١٢٠ قانون کار اتباع خارجی در صورت داشتن روادید ورود (ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

بدیهی است این قبیل افراد در صورت اشتغال بکار مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود .

قوانین کار اتباع خارجی در ایران

ماده ۱۲۰ قانون کار : اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

 

تبصره : اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی باشند .

الف ) اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .

ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .

ج ) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

ماده ۱۲۱ قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

الف ) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .

ب ) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال بکار مورد نظر نداشته باشد .

ج ) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره : احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است .

صدور روادید با حق کار مشخص(ویزاF ) : حق اشتغال بکار اتباع خارجی وارد شده به کشور  با سقف حداکثر   ۱ ماه که توسط کارفرمای تبعه خارجی دارای اقامت معتبر درخواست شده است و پس از تایید استان (کلیه ارگانهای زیربط) توسط وزارت امور خارجه صادر و توسط اداره گذرنامه و مهاجرت اتباع خارجی نیروی انتظامی استان ممهور میگردد.کارفرما مکلف است در صورت نیاز به خدمات تبعه خارجی به بیش از زمان داده شده درخواست خود را مبنی بر صدور پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجی تسلیم نماید .

ماده ۱۲۲ قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید :

الف ) تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .

ب ) تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد .

ج ) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی بشرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امورخارجه .

ماده ۱۲۴ قانون کار : پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یکسال صادر و یا تمدید و یا تجدید می شود .

ماده ۱۲۵ قانون کار : در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف مدت پانزده روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند .

ماده ۱۲۸ قانون کار : کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

آئین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار

الف ) چگونگی صدور ، تمدید ، تجدید ، و لغو پروانه کار اتباع خارجی

صدور پروانه کار :

ماده ۱ – پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده ۱۲۱ قانون کار قرار گرفته است ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی اداره اشتغال اتباع خارجی صادر می شود .

ماده ۲ – کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند ، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور ، به واحد های ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند . در غیر اینصورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده ۱۸۱ قانون کار ، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می نمایند .

ماده ۳ – صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیاز دولت پس از تایید هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می گیرد .

تبصره : شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

تمدید پروانه کار:

ماده ۴ -کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند ، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار اتباع خارجی در واحدهای خود ، مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی را حداکثر ۳۰ روز قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجی ارائه نمایند .

ماده ۵ –تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده ۳ توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است .

تبصره : هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی طرحها ، یا تغییر در نوع تخصصهای مصوب قبلی ، منوط به طرح مجدد موضوع در هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود .

ماده ۶ – کلیه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی – در هر نوبت تمدید – در هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد .

تجدید پروانه کار:

ماده ۷ – اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می گردد ، در صورت تغییر کارفرما ، مشمول تجدید پروانه کار می شوند .

ماده ۸ – تجدید پروانه کار اتباع خارجی در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار ، به استثنای اتباع خارجی موضوع ماده ۱۲۲ قانون کار ، پس از موافقت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحدهای ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام   می گیرد .

ابطال پروانه کار:

ماده ۹ – در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می گردد ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند . با متخلفین در این زمینه طبق ماده ۱۸۱ قانون کار رفتار خواهد شد .

تبصره : اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است ، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد .

ماده ۱۰ – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شوون اسلامی ، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط کار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذی صلاح رعایت ننمایند ، اقدام نماید .

تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند پس از لغو پروانه کار ، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذی صلاح درخواست نماید .

تبصره ۲ – وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می تواند از مراجع ذی صلاح ، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه ای که بیش از دوبار مرتکب تخلفات موضوع این ماده شده اند را درخواست نمایند .

ماده ۱۸۱ قانون کار : کار فرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بکار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد .

بند ج ماده ۱۱قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :

به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را بکار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند در صورت تکرار این جریمه دو برابر خواهد شد .

هیئت فنی اشتغال: هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصین خارجی تصمیم گیری مینماید .