آیا برای اعضای هیات مدیره شرکت می توان به عنوان کارگر،حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد؟

خیر،اعضای هیات مدیره کارگر محسوب نمی شوند و پرداخت حق بیمه آنان خلاف قانون است.

مگر این که این افراد جدای از سمت خود در هیات مدیره،در شرکت مشغول کار باشند و قوق دریافت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی با شرکت داشته باشند.