از ابتدای سال ۹۵ ️سود ، کارمزد و جریمه ها بانکی جزو هزینه های قابل قبول قرار می گیرد

🔶🔷هزینه های قابل قبول مالیاتی

از ابتدای سال ۹۵ ️سود ، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری ( لیزینگ ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت یا تخصیص یافته باشد ، بعنوان هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد .

🔴 بدانید 🔴
️بیشتر واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده ، جریمه های بانکی موردنظر را قابل قبول ندانسته و برگشت می دادند اما از سال ۱۳۹۵ به شرطی که دارای اسناد و مدارک و دفاتر باشید قابل قبول است.