اعضاء موظف وغیرموظف هیات مدیره

اعضای غیر موظف هیات مدیره:

اعضای مذکور سهامداران و شرکاء شرکت بوده و بجز رابطه هیات مدیره ای ، ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند.
رابطه اعضای غیر موظف باشرکت به هیچ وجه رابطه استخدامی نیست و چنانچه هر یک از آنها از عضویت هیات مدیره مستعفی یا معزول یا به هر علت دیگری برکنار گردند نمی توانند بابت عضو مذکور به مراجع مشمول قانون کار رجوع کنند وصرفا حق حضور در هیات مدیره می گیرند.

همچنین می توان درصدی از سودخالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش برای اعضای هیات مدیره اعم از موظف یا غیر موظف تعیین نمود.

اعضای موظف هیات مدیره:

️به سهامدار یا شریکی اطلاق می گردد که علاوه بر عضویت درهیات مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد.
ممکن است این اشتغال قبل از مدیریت در شرکت باشد یا آنکه پس از برگزیده شدن به سمت مدیری در هیات مدیره تصدی داشته باشد.