الگوریتم های کارا در برنامه ریزی خطی با مثال و حل تشریحی

 

الگوریتم های کارا در برنامه ریزی خطی

۱-الگوریتم محدودیت مصنوعی

۲-الگوریتم اولیه-ثانویه

۳-متغیر حددار

۴-روش الگوریتم تجدید نظر شده