انواع ضمانت نامه در قراردادهای پیمانکاری

تعریف ضمانت نامه بانکی

در قراردادهای پیمانکاری و به طور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرارداد به عهده می گیرد، کارفرما برای اطمینان از انجام درست تعهد و یا انجام کار در موعد مقرر و یا استرداد پیش پرداخت از پیمانکار یا متعهد، درخواست یک ضمانت نامه بانکی می کند. پیمانکار نیز به منظور به دست آوردن موافقت کارفرما در امضای قرارداد، ضـمانت نامه ای به مبلغ و شروط مورد توافق که از سوی یک بانک معتبر صادر می شود به کارفرما تسلیم می کند. سادگی صدور ضـمانت نامه از سوی بانکها و تعهد فسخ ناپذیر بانک صادرکننده در پرداخت وجه آن، ضـمانت نامه را به صورت یک ابزار پرداخت اطمینان بخش در سراسر جهان درآورده است. ضـمانت نامه بانکی در اصل یک شیوه معمول برای پرداخت بهای کالا بوده است ولی سپس به  گونه ای روزافزون در زمینه تضمین انجام قرارداد به کار گرفته شده است

الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه:

⬅️ این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع کارفرما ضبط میشود.

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات:

⬅️ این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل موقت، آزاد میشود.

ج -ضمانتنامه پیش پرداخت :

⬅️این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت واریز میشود به تدریج تقلیل مییابد.

د -ضمانتنامه حسن انجام کار :

⬅️ از پرداخت هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.