بخشنامه دستورالعمل رسیدگی و استرداد ارزش افزوده

به منظور رفع ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۸۳/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۴ متن تبصره مزبور به شرح زیر اصلاح می­گردد:

در صورت عدم ارائه هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته از سوی مؤدی، مأموران مالیاتی می­بایست  بر اساس واقعیت امر و عنداللزوم ملحوظ نظرقراردادن درآمد و یا فروش قطعی­ شده اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیاتهای مستقیم با رعایت معافیتهای موضوع ماده (۱۲) و احکام مربوط به ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قرینه مالیاتی نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مؤدیان اقدام نمایند.

محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده