تاییدیه بانک مورد استفاده حسابرسان و کمک حسابرسان در موسسات حسابرسی معتبر هستند. در بعضی مواقع مشاهده می‌شود که نسبت به پاسخ درخواست تاییدیه که از بانک‌ها دریافت می‌شود، رسیدگی‌های لازم انجام نمی‌شود.
ابتدا باید گفت که هر گاه برای بانک‌های طرف حساب واحد مورد رسیدگی درخواست تاییدیه ارسال می‌شود، به هیچ وجه نباید شماره حساب‌های جاری یا سایر انواع حساب‌های واحد مورد رسیدگی را در آن درج کرد.
باید از بانک‌ها خواسته شود که آنها اعلام کنند که واحد مورد رسیدگی چه نوع حساب‌هایی با چه مبالغ مانده نزد آنها دارد.هرگاه پاسخ دریافت تاییدیه از بانک واصل گردید، باید آن را به دقت از سطر اول تا سطر آخر مطالعه نمود. هر موردی که در پاسخ در خواست تاییدیه توسط بانک داده شده، باید با اسناد، مدارک، دفاتر و… شرکت مطابقت کامل داده شود.
به عبارت دیگر، کلیه موارد درج شده در پاسخ بانک باید با اسناد و مدارک و شواهد موجود در واحد مورد رسیدگی مطابقت داده شود و در صورت امکان، به کار برگ‌های حسابرسی عطف داد و در کار برگ‌های حسابرسی نیز به پاسخ بانک عطف متقابل نمود؛ بنابراین کلیه سطرهای پاسخ بانک باید به دقت مطالعه و رد آنها را با دفاتر، اسناد، مدارک و شواهد موجود در واحد مورد رسیدگی پیگیری نمود.
از طرفی هم اگر مواردی در حساب‌ها و اسناد و مدارک شرکت وجود دارد که به بانک‌ها مرتبط می‌شود، باید درج آن موارد را در پاسخ درخواست تاییدیه بانک جست‌وجو کرد و اگر آن موارد در پاسخ تاییدیه بانک درج نشده باشد باید نامه دیگری به آن بانک نوشت و در رابطه با آن موارد از بانک استعلام نمود.در آخر کار رسیدگی به تاییدیه بانک، باید آن را پاراف نمود و در پاسخ تاییدیه بانک این مطلب را نوشت که کلیه موارد درج شده در پاسخ تاییدیه بانک با دفاتر و اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی مطابقت داده شد.اگر مواردی در پاسخ تاییدیه بانک وجود داشته باشد که در دفاتر، اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی وجود نداشته باشد، ابتدا باید آن موارد را با مسوولان واحد مورد رسیدگی در میان گذاشت و اگر پاسخ قانع‌کننده از آنها بدست نیامد، باید آن موارد را به صورت کتبی به بانک اطلاع داد و پاسخ رسمی در رابطه با آن موارد از بانک درخواست نمود.

دانلود نمونه تاییدیه بانک

تائیدیه بانکها