تحلیل و راهکارهای جلوگیری از جرائم ارزش افزوده

مراقب باشید:

🔹عدم صدور صورتحساب موجب جریمه ای معادل یک برابر مالیات متعلق میشود یعنی اگر فروش شرکت شما ۱۰۰میلیون تومان بوده و ارزش افزوده آن بدون احتساب ارزش افزوده پرداختی ۹ میلیون تومان شود ، اگر فاکتور فروش کالا و خدمات نداشته باشید یا ارائه نکنید ؛ ۹ میلیون تومان دیگر جریمه میشوید.

📍پس موارد زیر را رعایت کنید:

۱- در زمان رسیدگی ارزش افزوده حتما” بایستی فاکتورهای فروش کالا و خدمات ضمیمه سند حسابداری بوده یا جداگانه به کارشناس مالیاتی رسیدگی کننده ارائه شده و مشخصات فاکتورها شامل شماره شروع و خاتمه آنها در صورتمجلس قید گردیده و صورتمجلس که به منزله رسید ارائه اسناد و مدارک به کارشناس مالیاتی میباشد، به تایید ایشان رسیده ، دریافت گردیده و جداگانه نگهداری شود.

۲-حتی شرکتهای پیمانکاری و مشاور و ارائه کنندگان خدمات که درآمد آنها بر اساس صورت وضعیتهای صادره ثبت میگردد نیز بایستی فاکتورهای ارایه خدمات را صادر و به همراه صورت وضعیتهای صادره ضمیمه اسناد حسابداری نمایند تا مشمول این جریمه نشوند.

🔹 عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب فروش کالا و خدمات طبق نمونه اعلام شده توسط دارایی موجب جریمه ای معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات میشود.
یعنی اگر نام و آدرس کامل مشتری و کد اقتصادی یا شناسه ملی و تلفن و … را در فاکتور ثبت نکنید و مالیات ارزش افزوده فصل مورد نظر شما ۹ میلیون تومان باشد بایستی ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان نیز به عنوان جریمه پرداخت کنید.

📍پس موارد زیر را رعایت کنید:

ا-نام کامل مشتری ونشانی او را وارد کنید

۲-ثبت کد اقتصادی یا شناسه ملی الزامی است
اگر کد اقتصادی مشتری را در اختیار ندارید با ورود به سایت www.ilence.ir میتوانید با وارد کردن نام  ، از شناسه ملی شخص حقوقی مورد نظر آگاه شوید.

۳-فاکتورها را در ۳ نسخه چاپ کرده یا بنویسید، نسخه سوم را نزد خود نگه داشته و بایگانی کنید و نسخه اول و دوم را برای مشتری ارسال نموده ، از او بخواهید که نسخه دوم را در محل امضای مشتری؛ مهر و امضا کرده و برای شما برگرداند، بهتر است نسخه دوم را ضمیمه سند حسابداری نموده یا جداگانه بایگانی نمایید.

۴-سریال فاکتورها در ابتدای هر سال، بایستی ادامه آخرین فاکتور سال گذشته باشد یعنی اگر آخرین فاکتور سال گذشته ۴۹ بود ، اولین فاکتور سال جدید باید با ۵۰ شروع شود مگر اینکه دسته فاکتورهای چاپ شده تمام شده باشد و بخواهید در سال جدید مجددا از شماره ۱ شروع کنید.

۵-  تقدم و تاخر تاریخ و شماره فاکتورها باید رعایت شود بدین معنی که مثلا” اگر فاکتور شماره ۱۰۰  در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ صادر شده ، نباید فاکتور ۱۰۱ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ثبت شده باشد.

۶-توالی شماره فاکتورها را رعایت کنید یعنی اگر اولین فاکتور سال ؛ ۵۰ و آخرین فاکتور سال ؛۱۵۰ باشد ؛ شما بایستی به همین تعداد فاکتور چاپ شده یا باطل شده داشته باشید،
دونسخه دوم و سوم فاکتورهای صادره ای که به مشتری داده اید و سه نسخه فاکتورهای باطله را به نحو مناسبی نگهداری نمایید.