تفاوتهای  بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی

🔹حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامه که وجود تعهد فعلـی واحـد تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید میکند. واحد تجاری هرنوع ذخیره شناسایی شده مربوط را طبق استاندارد حسابداری شماره ۴ باعنوان ذخایر، بدهیهای احتمـالی و داراییهای احتمالی تعدیل میکند. واحد تجاری نباید تنها به افـشای بـدهی احتمـالی ناشی از حل و فصل دعوای حقوقی فوق اکتفا کند، زیرا حل و فصل دعوای یـاد شده شواهد اضافی مبنی بر لزوم تعدیل ذخیره را در تاریخ ترازنامه تأیید میکند.

🔹اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر آن باشد که ارزش یک دارایی در تاریخ ترازنامه کاهش یافته یا مبلغ زیان کاهش ارزش شناسایی شده قبلی برای آن دارایی نیازمند تعدیل است، برای مثال :

🔸ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ میدهـد، معمـولاً مؤید وجود زیان درمورد یک حساب دریافتنی تجاری در تاریخ ترازنامه است و واحد تجاری لازم است مبلغ دفتری حسابهای دریافتنی تجاری را تعدیل کند، و فروش موجودی کالا بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است شـواهدی درباره خالص ارزش فروش آنها در تاریخ ترازنامه فراهم کند.

🔹 مشخص شدن بهای تمام شده داراییهای خریداری شده یا عواید حاصل از فروش داراییها بعد از تاریخ ترازنامه، چنانچه معاملات قبل از تاریخ ترازنامه انجـام شده باشد،

🔹تعیین مبلغ پرداختهای مربوط به مشارکت در سود یا پاداش بعد از تاریخ ترازنامه، در صورتی که واحد تجاری در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی قانونی یا عرفی برای چنین پرداختهایی، درنتیجه رویدادهای قبل از تاریخ مذکور، داشته باشد،

🔹تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابـسته برای دوره یـا دوره های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن،

🔹 دریافت وجه یا مشخص شـدن مبلـغ قابل وصول بابـت ادعاهای خسارت از شرکتهای بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده است، و

🔹کشف موارد تقلب یا اشتباهی که حاکی از نادرست بودن صورتهای مالی است.

🔸️تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان) انباشـته ابتدای دوره منظور میگردد، به اقلامی محدود میشود که از “ تغییر در رویه حسابداری” و “ اصلاح اشتباه” ناشی گردد.

🔸اثر تعدیلات سنواتی باید از طریق اصلاح مانده سود (زیان) انباشته ابتدای دوره در صورتهای مالی منعکس گردد.