تهیه گزارش حسابرسی مالی

 

۱-چه شرکتهایی ملزم به تهیه گزارش حسابرسی مالی هستند؟

۲-چه تفاوتی بین حسابرسی مالی،مالیاتی،عملیاتی و داخلی وجود دارد؟

۱)نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (۲) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به شرح ذیل می باشند:

۱- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

۲- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.

۳- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.

۴- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند.

۵- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

۶- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از ۸ میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال باشد.

منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می باشد.

شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای “ب” و “ج” موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

الزام شرکتها و اشخاص حقیقی به حسابرسی با درآمد بیش از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۳

اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی

الزام کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به انتخاب حسابرس و بازرس از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیأت محترم وزیران، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب کنند:

الف- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها؛

ب- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها؛

ج- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی؛

ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده اند؛

و- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها؛

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات- اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۲۰ میلیارد ریال (در مورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمان های منعقد شده بیش از ۲۰ میلیارد ریال) بوده یا جمع دارایی های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۳۶ میلیارد ریال باشد.

تبصره: انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص موضوع این بند در چارچوب مقررات قانونی مربوط از میان حسابداران رسمی که به صورت «شاغل انفرادی» فعالیت دارند نیز بلامانع است.

این اطلاعیه در خصوص اشخاصی که شروع سال مالی آنها از ۱۳۹۳/۱/۱ و به بعد باشد، لازم الرعایه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-چه تفاوتی بین حسابرسی مالی،مالیاتی،عملیاتی و داخلی وجود دارد؟

  جدول مقایسه حسابرسی عملکرد- حسابرسی عملیاتی- حسابرسی داخلی و حسابرسی مالی با یکدیگر

 

  ویژگی­ها

  حسابرسی مالی

  حسابرسی داخلی

  حسابرسی عملکرد

  حسابرسی عملیاتی

  هدف/اهداف   اظهارنظر در مورد صورت­های مالی   ارزیابی و بهبود بخشیدن اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل سازمان   – ارزیابی اثربخش، کارایی و صرفه­ی اقتصادی عملیات- ارزیابی کنترل داخلی

– ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

– ارزیابی تحلیل­های آتی

  ارزیابی نتایج عملکرد/شناسایی فرصت­های بهبود/پیشنهاد برای بهبود عملیات
  دامنه­ی اسناد   مدارک و اسناد مالی   مدارک و اسناد مالی و غیرمالی   مدارک و اسناد مالی و غیرمالی   مدارک و اسناد مالی و غیرمالی
  ماهیت خدمت   اطمینان­ دهی   اطمینان­دهی و مشاوره­ای   اطمینان­دهی و نتیجه­گیری   اطمینان­دهی (حسب مورد) و مشاوره­ای
  دانشهای مورد نیاز   حسابداری و حسابرسی   دانش­های گوناگون   دانش­های گوناگون   دانش­های گوناگون
  جهت­گیری زمانی   گذشته ­نگر   گذشته­نگر و آینده­نگر   گذشته­نگر و آینده­نگر   گذشته­نگر (حسب مورد) و آینده­نگر
  مخاطبین   مدیریت، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع   کمیته حسابرسی، هیأت مدیره و مدیریت   درخواست­کننده قانونی خدمات   مدیریت/درخواست­کننده قانونی خدمات
  ضرورت انجام حسابرسی   الزامات قانونی/درخواست مدیریت   الزامات قانونی/درخواست هیأت مدیریت/کمیته حسابرسی/ مدیریت   الزامات قانونی   الزامات قانونی/درخواست مدیریت

  استانداردهای مربوط

  استانداردهای مالی حسابرسی   استانداردهای بین­المللی حسابرسی داخلی   استانداردهای مالی حسابرسی عملکرد در بخش دولتی   استانداردهای حسابرسی عملیاتی در بخش دولتی و بخش­های مشخص شده (حسب مورد) یا استانداردی تکلیف نگردیده است.

  کانون توجه

  ارائه مطلوب صورت­های مالی   ارزش­افزایی و بهبود عملیات   پاسخگویی و بهبود عملیات   بهبود عملیات و پاسخگویی (حسب مورد)

  درج نظر مدیریت

  غیرقابل درج در گزارش حسابرسی   قابل درج در گزارش حسابرسی   قابل درج در گزارش حسابرسی   قابل درج در گزارش حسابرسی
  معیار ارزیابی   استانداردهای حسابداری   استانداردهای حسابداری و هرگونه معیارهای بی­طرفانه، مربوط و مورد قبول   هرگونه معیارهای بی­طرفانه، مربوط و مورد قبول   هرگونه معیارهای بی­طرفانه، مربوط و مورد قبول