جریمه ارسال نکردن لیست کارکنان به شعبه تامین‌اجتماعی چقدر است؟

جریمه ارسال نکردن لیست کارکنان به شعبه تامین‌اجتماعی چقدر است؟

 

🔸حق‌بیمه هرماه باید تا آخرین روز ماه بعد پرداخت شود، در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد بود و معافیت هم ندارد.

جریمه ارسال نکردن لیست کارکنان و شاغلین به شعبه تامین‌اجتماعی ۱۰ درصد است و یک‌بار وصول می‌شود.

ولی جریمه پرداخت نکردن حق‌بیمه ماهی ۲ درصد است که در صورت تداوم عدم پرداخت ماهانه تکرار می‌شود.