جلسه اول سرمایه گذاری پیشرفته دکتر نجفی

ریسک و بازده

نرخ بازده موثر سالانه   EAR

 نرخ بهره پیوسته

نرخ بازده اسمی و نرخ بازده واقعی

نرخ بازده اسمی متشکل از ۲ جزء و برخی از موارد ۳ جزء است.که عبارتند از نرخ سود واقعی به اضافه نرخ تورم (گاهی اوقات صرف ریسک هم به عنوان جزیی از بازده در محاسبات لحاظ می شود)بنابراین نرخ بازده واقعی در شکل محاسباتی خود عبارتست از:

محاسبه بازده مورد انتظار

برای محاسبه بازده مورد انتظار یک سهم باید سناریو ها یا حالت های مختلف محتمل را در نظر بگیریم و به هر یک وزن دهیم برای هر حالت یک بازدهی محاسبه کنیم و سپس وزنها را در بازدهی هر حالت ضرب کنیم سپس همه را با هم جمع کرده به بازده مورد انتظار می رسیم به طور خلاصه فرمول محاسبه به شرح زیر است

ریسک مورد انتظار

برای اندازه گیری ریسک معمولاً از معیارهای پراکندگی استفاده می شود.مهمترین ابزار پراکندگی واریانس است که از آن جذر بگیریم انحراف معیار را به ما می دهد.

معمولاً در ادبیات مدیریت مالی و سرمایه گذاری برای نشان دادن ریسک از انحراف معیار استفاده می شود.که برای محاسبه آن

محاسبه ریسک مربوط به هر سهم

مثال۸:در مثال شماره ۷ اگر فرض کنیم تعداد حالات ممکن همان سه حالت است ریسک سهم مورد نظر را محاسبه کنید؟

یا ضریب تغییرات cv

ضریب تغییرات معیار اندازه گیری ریسک نسبی است.که از تقسیم انحراف معیار بر بازدهی بدست می آید.

این ضریب هر جه کمتر باشد بدین معنا است که با پذیرفتن ریسک کمتر بازده بیشتری را بدست آورده اید.

برای مقایسه بازده نسبی و مقایسه دو سهم با یکدیگر نیز از این معیار استفاده می شود.

به عبارت بهتر ما به دنبال پیدا کردن سهامی هستیم که ریسک کمتر و بازدهی بیشتری داشته باشد.و این پایه و اساس تئوری پرتفوی می باشد.

هری مارکویتس به عنوان بنیانگذار تئوری پرتفوی برای رسیدن به مرز کارای خود ۲ اصل را مد نظر قرار می دهد.

۱-در شرایطی که ریسکها یکسان است سهامی را انتخاب کنیم که بازدهی بالاتر دارد.

۲-در شرایطی که بازدهی دو سهم یکسان است سهامی را انتخاب کنید که ریسک آن پایین تر است.

 

لینک دانلود جلسه اول سرمایه گذاری پیشرفته دکتر نجفی

جلسه اول سرمایه گذاری

 

لینک دانلود جلسه اول سرمایه گذاری پیشرفته دکتر نجفی

جلسه اول و دوم و سوم سرمایه گذاری

لینک دانلود تا جلسه ما قبل آخر سرمایه گذاری

تا جلسه ما قبل آخر سرمایه گذاری

لینک دانلود کامل جزوه سرمایه گذاری

تا-جلسه-آخر-سرمایه-گذاری

تا-جلسه آخر-سرمایه-گذاری