حسابداری خدمات پس از فروش(حسابداری گارانتی)

مطابق بند ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان یکی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات در قالب بند ۲۹ به ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردید لذا پذیرش هزینه گارانتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی توسط حوزه‌های مالیاتی اجتناب ناپذیر است.

مثال:

شرکتی در سال ۹۴ اقدام به فروش ۱۰۰۰ دستگاه خودرو هر کدام به مبلغ ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال نموده است که خودروهای مذکورشامل گارانتی به میزان ۲ سال یا ۵۰،۰۰۰ کیلومتر می باشند .
در صورت تحقق هر کدام کدام مقدمتر است .

در سال ۹۴ برآورد شرکت از بابت مخارج هر یک از خودروهای مذکور ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد ،

در سال ۹۵ بابت ۲۰ خودرو مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بطور واقعی هزینه شده و در سال ۹۶ مبلغ  ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مخارج گارانتی تحقق یافته است .
این مخارج بابت فروش محصولات در سال ۹۴ می باشد .

ثبتهای حسابداری

سال ۹۴ :
هزینه گارانتی ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ بد
ذخیره گارانتی ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ بس
۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰=۰۰۰ر۱ * ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰
———————————————
سال ۹۵ :
ذخیره گارانتی ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۱ بد
وجه نقد/… ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۱ بس
——————————————-
سال ۹۶ :
ذخیره گارانتی ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۴ بد
وجه نقد/… ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۴ بس

باتوجه به اینکه در پایان سال ۹۵ رقم بسیار کمی از مبلغ ذخیره منظور شده در سال ۹۴ برگشت داده شده است ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۱ ریال از مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال برگشت داده شده است ) ، بنابراین در سال ۹۵ شرکت می بایست به برآورد انجام شده در سال ۹۴ را مجددا” مورد بررسی قرار میداد و تعدیلات لازم از بابت تغییر در برآورد انجام شده را به حساب تعدیلات سنواتی منظور مینمود.

در پایان سال ۹۶ مانده حساب ذخیره گارانتی برابر با رقم با اهمیتی بمبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۴۴ ریال می باشد که تماما” می بایست در پایان سال فوق الذکر به حساب تعدیلات سنواتی منظور گردد.

بازنشر:کانال حسابدار خصوصی ACCPrivate