خطر استفاده از حساب علی الحساب بجای پیش دریافت

مراقب باشید چون  ” پیش دریافت ”  و ” علی الحساب دریافتی” با هم متفاوت هستند.

در قانون محاسبات عمومی کشور تعریف
پیش پرداخت (که در دفاتر دریافت کننده وجه پیش دریافت تلقی میشود) و  علی الحساب بشرح ذیل بیان شده است :

ماده ۲۸ : پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده ۲۹ : علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد .

🔹حسابداران شرکتها بخصوص شرکتهای پیمانکاری و مشاوره و ارائه کنندگان خدمات بایستی از هر کدام از این سرفصلها بطور صحیح استفاده نمایند زیرا بطور خلاصه؛

علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده (فاکتور فروش کالا و خدمات صادر شده) دریافت می گردد ،

ولی پیش دریافت جهت خدماتی که در آینده ارائه خواهد شد ، دریافت می گردد .

🔴بر همین اساس ممیزین مالیاتی در زمان رسیدگی؛ معمولا” مانده حساب
《علی الحساب》 را به درآمد سالانه اضافه نموده یا حتی به این دلیل که قسمتی از درآمدشرکت، کتمان شده به قصد رد دفاتر یا محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس اقدام  به ارجاع پرونده مالیاتی به هیات بند ۳ مینمایند.

🔶پس مراقب باشید که پیش دریافتها را در حساب علی الحساب ثبت نکنید.