دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد

تجربه سازمانهای موفق نشان می دهد:

.۱تعیین اهداف استراتژیک عملکرد

.۲سنجش و ارزیابی عملکرد

.۳جمع آوری و آنالیز داده های عملکرد

.۴بکارگیری و استفاده از داده های عملکردی در جهت بهبود عملکرد سازمان

.۵و استفاده از روشهای سیستماتیک

یک اصل بسیار مهم در جهت موفقیت سازمانها می باشد و این همان مدیریت عملکرد است.

عملکرد چیست؟

  • نتیجه یک عمل است.
  • مقایسه نتایج با چند الگو یا شاخص انتخاب شده می باشد.
  • نتایج مقایسه با انتظارات است.
  • نیل به دستاوردها توسط فرد، تیم یا سازمان می باشد.

اندازه گیری عملکرد

  • فرآیند کمی سازی اثربخشی و کارایی فعالیت های گذشته می باشد.

ارزیابی عملکرد

›ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری ، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد.

›ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد.

دلایل اندازه گیری عملکرد

.۱بررسی میزان تحقق اهداف و استراتژی ها.

.۲بررسی موثر بودن فرآیندها و راهکارهای اجرایی.

.۳کنترل فعالیت ها.

.۴انعکاس وضعیت سازمان به مدیران جهت تصمیم گیری.

.۵دقیق بودن استنباط های مورد نظر در سازمان بر اساس شواهد آماری.

.۶مقایسه دوره ای وضعیت سازمان با دوره های گذشته.

.۷بازده عملکرد مدیران و دست اندرکاران.

.۸تحلیل محیط داخلی سازمان و شناخت قوت ها و ضعف های عملکرد.

.۹زمینه سازی طراحی نظام انگیزش عملکرد کارکنان.

.۱۰آگاهی یافتن مدیران از اثربخشی تصمیمات اخذ شده قبلی.

.۱۱زمینه سازی برای تخصیص و کنترل بودجه.

 

برای دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد روی لینک زیر کلیک کنید:

پاورپوینت ارزیابی عملکرد