در سازمان تامین اجتماعی سابقه پرداخت بیمه با روزهای تقویمی محاسبه می شود

منظور کردن سابقه بیمه پردازی ، بیش از ظرف زمانی آن امکان پذیر نبوده و دریک دوره زمانی مشخص با وجود حتی پرداخت حق بیمه در دو یا چند گارگاه ، فقط به میزان روزهای سپری شده درتقویم یعنی ۳۰ روز در ماه و ۳۶۵ روز در سال  ، امکان منظورکردن حق بیمه وجود دارد.

مثلا” اگر برای شخصی در یک سال از دو کارگاه و هر کدام ۳۰ روز در ماه با حداقل حقوق بیمه پرداخت شود در زمان بازنشستگی ۷۳۰ روز سابقه محاسبه نشده و فقط ۳۶۵ روز محاسبه میگردد.

بدین ترتیب در هر سال بیشتر از ۳۶۵ روز سنوات محاسبه نمیگردد .

پس اگر مثلا” در سه  کارگاه مشغول کار و بیمه پردازی هستید و از هر کدام ۹۰۰،۰۰۰ تومان دریافتی دارید ؛

در حالت عادی ۳ لیست بیمه با کارکرد هر کدام ۳۰ روز و حقوق روزانه ۳۰،۰۰۰ تومان دارید.

اما بهتر است هر کارگاه به جای ۳۰ روز کارکرد، ۱۰ روز کارکرد اما با حقوق روزانه ۹۰،۰۰۰ تومان برایتان بیمه پردازی نماید.

به این ترتیب در محاسبات سنواتی با اینکه فقط ۳۰ روز در هر ماه محاسبه میشود ولی حقوق ماهانه ای به ماخذ ۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان برایتان محاسبه میشود.