دستمزد کارگران کار موقت هم تعیین شد

کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان و حداکثر یک میلیون و ۲۳ هزار تومان دریافت می کنند.
شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین کرد. قرار است از ابتدای سال آینده، مبلغ بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و حق مسکن نیز از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال ۹۴ در قالب ۲۰ گروه شغلی اعلام کردند.
حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال ۹۴ بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دستکم ۸۱۳۳۵۵ تومان خواهد بود که در صورت متاهل و صاحب یک فرزند بودن به این رقم ۷۱۲۴۲ تومان و دو فرزند ۱۴۲۴۸۵ افزوده می شود.

جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال ۱۳۹۴
(ارقام – ریال در روز)

پایه سنوات مزد شغل گروه شغلی
۱۰۰۰۰ ۲۳۷۴۷۰ ۱
۱۰۱۰۰ ۲۳۸۴۹۳ ۲
۱۰۲۰۰ ۲۳۹۵۱۰ ۳
۱۰۳۰۰ ۲۴۰۵۳۰ ۴
۱۰۴۰۰ ۲۴۱۵۵۰ ۵
۱۰۵۰۰ ۲۴۲۹۰۵ ۶
۱۰۶۰۰ ۲۴۴۲۶۳ ۷
۱۰۷۰۰ ۲۴۵۶۲۲ ۸
۱۰۸۰۰ ۲۷۴۳۱۸ ۹
۱۰۹۰۰ ۲۴۹۰۱۷ ۱۰
۱۱۰۰۰ ۲۵۱۰۵۲ ۱۱
۱۱۲۰۰ ۲۵۳۰۹۰ ۱۲
۱۱۴۰۰ ۲۵۵۱۲۸ ۱۳
۱۱۶۰۰ ۲۵۷۸۴۰ ۱۴
۱۱۸۰۰ ۲۶۰۵۵۳ ۱۵
۱۲۰۰۰ ۲۶۳۲۷۷ ۱۶
۱۲۲۰۰ ۲۶۶۶۶۶ ۱۷
۱۲۴۰۰ ۲۷۰۰۶۲ ۱۸
۱۲۶۰۰ ۲۷۴۱۳۳ ۱۹
۱۲۸۰۰ ۲۷۸۲۰۸ ۲۰