در رسیدگی مالیات عملکرد  ممیزین بیشتر چه مواردی را کنترل می کنند؟

همه چیز در مورد رسیدگی مالیاتی

۱-مطابقت اطلاعیه های واصله از سیستم یکپارچه مالیاتی با دفاتر شرکت.(پس همیشه از کتمان درآمد و هزینه پرهیز می کنیم)

۲-مطابقت مانده پایان سال  پرینت های بانکی با اعداد ثبت شده در دفاتر شرکت.(پس همیشه به گرفتن صورت مغایرت بانکی دقت کنیم)

۳-مطابقت لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی و ارسالی به امور مالیاتی که مجموع هر دو پس از کسر معافیت ها باید یکسان باشد.

۴-در شرکتهایی که گردش کالا ارائه می گردد مطابقت گردش کالا با جدول شماره ۱۷ موجودی مواد و کالا دقت شود که هیچگونه مغایرتی وجود نداشته باشد.

۵-در شرکتهای تولیدی که آنالیز محصول ارائه می شود مطابقت جدول آنالیز محصول با  جدول شماره ۲۰ مربوط به بهای تمام شده کالای فروش رفته در اظهارنامه عملکرد باید دقت شود که بدون هیچ مغایرتی باشد.

۶-در شرکتهای پیمانکاری در صد پیشرفت کار فراموش نشود که باعث رفتن به هیئت بند ۳ می گردد.

۷-در شرکتهای خدماتی و پیمانکاری آنالیز بهای تمام شده اجباری است و مطابقت آن با جدول شماره ۲۱ اظهارنامه عملکرد

۸-در صورت افزایش سرمایه آیا شرکت حق تمبر خود را در موعد مقرر پرداخت کرده است.(مالیات حق تمبر افزایش سرمایه نیم در هزار مبلغ افزایش سهم الشرکه می باشد که باید ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت قانونی پرداخت گردد که جریمه ای معادل خود مبلغ حق تمبر و ۲ برابر آن جریمه غیر قابل بخشودگی دارد)

۹-آیا پلمپ دفاتر قبل از اولین رویداد مالی سال مورد رسیدگی (با در نظر داشتن تاریخ شروع فعالیت شرکت) صورت گرفته است.

۱۰-آیا شماره پلمپ دفاتر با اطلاعات اخذ شده از اداره ثبت شرکتها مطابقت دارد؟(شماره و تاریخ پلمپ دفاتر با اطلاعات اخذ شده از اداره ثبت شرکتها که در ادارات کل موجود است مطابقت داده شود)

۱۱-آیا تعداد دفاتر ابرازی با تعداد دفاتر پلمپ شده مطابقت دارد؟

۱۲-در مورد اطلاعیه های واصله واردات و صادرات ثبت برگ سبز ها و هزینه های مربوطه ثبت گردیده است؟