سیستم های اطلاعات انبار

سیستم:

سازماندهی عواملی که بر یکدیگر تاثی داشته و جهت تحصیل اهداف مشترکی بر روی داده ها عملیات پردازش را در یک زمان و یا زمانهای مختلف را انجام می دهند تا ستاده مورد نظر را بدست آورند.

اطلاعات:

داده : از طریق مشاهده و یا تحقیق حاصل میشود – خام

 • اطلاعات
 • داده پرورده است
 • ارزش افزوده دارد
 • درون سازمانی – برون سازمانی

پردازش:

 • عملیاتی که باعث تغییر شکل داده ها میشوند و در مراحل مختلف به داده ها اعمال میشوند
 • عملیات ورود داده
 • ثبت داده ها – کد گذاری – مرتب سازی – انتخاب
 • عملیات تبدیل داده
 • انجام محاسبات ریاضی – خلاصه سازی – تجمع اطلاعات
 • عملیات خروجی اطلاعات
 • نمایش نتایج – گزارش گیری

سیستم های اطلاعات انبار:

منظور از سیستم اطلاعاتی، ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات، یا می توان گفت که ایجاد روشی است، سیستماتیک و منطقی که امکان انجام عملیات تهیه و نگهداری جنس را از مرحله درخواست اجناس تا مرحله تهیه کامل و تحویل به مصرف کننده میسر می سازد.

انبار:

انبار ساختمان یا محوطه ای تجاری است که با بهره برداری از یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم، برای نگهداری یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فراورده های مختلف، استفاده می گردد.

علاوه بر آن انبارها به عنوان نقاط و تأسیساتی برای نگهداری موقت به منظور توزیع و تجمیع کالاها در سیستم های توزیع نیز استفاده می شوند.

برای دانلود ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید:

سیستم های اطلاعات انبار