فیش حقوقی پرسنلی

فیش حقوقی پرسنلی
هر پرداختی در شرکتها باید طبق یک صورتحساب انجام گیرد که برای پرداخت حقوق پرسنل هم از فیش حقوق ماهانه استفاده می کنند که در آن کلیه اطلاعات مربوط به حقوق هر فرد در آن درج گردیده است و به عنوان یک مدرک قانونی در اختیار فرد و هم در اختیار شرکت قرار می گیرد.و می تواند در محاکم قضایی به عنوان یک شاهد عمل کند.
نمونه اکسل فیش حقوقی برای دانلود

فیش تسویه حساب نهایی