مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مطالباتی و اخذ کد کارگاهی از طریق کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی ؟

🔸به منظور کاهش حجم مراجعات به شعب تامین اجتماعی و تسریع در اجرای این فرآیند کلیه کارفرمایان اعم از حقیقی و حقوقی می توانند جهت تشکیل پرونده و اخذ کد کارگاهی خود ، با ارائه مدارک و مستندات مربوطه به کارگزاری رسمی تامین اجتماعی در محدوده عملکرد شعبه خود مراجعه و درکمترین زمان ممکن نسبت به تخصیص و دریافت کد کارگاهی خود اقدام نمایند .

🔸مدارک مورد نیاز بابت کارگاههای دارای شخصیت حقیقی 👇
– جواز کسب صنفی معتبر ( دائم یا موقت )
– پروانه تأسیس یا بهره برداری
– اسناد مالکیت یا اسناد اجاره یا صلح نامه کارگاه
– احکام مراجع قضایی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه
– تاییدیه اتحادیه یا مجمع امور صنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
– تکمیل و ارائه فرم نمونه امضاء و اثر انگشت کارفرما و کدملی

🔸مدارک مورد نیاز بابت کارگاههای دارای شخصیت حقوقی 👇
– تکمیل و ارائه فرم نمونه امضاء صاحبان امضاء مجاز و نمونه مهر آنها
– آگهی تاسیس ، روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت
– تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت
– پروانه تأسیس یا بهره برداری
– سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت در صورت ضرورت ( مانند اظهار نامه ثبت و موافقت اصولی)( کانال حساب و کتاب)
–  شناسه و کد ملی اشخاص حقوقی