مدیرعامل موظف به چه کسی گفته می شود ؟

مدیرعامل موظف فردی است که در کارگاه دارای شخصیت حقوقی براساس وظایف محوله طبق اساسنامه شرکت انجام وظیفه و در مقابل آن حقوق دریافت می نمایند و فاقد هرگونه سهم در شرکت وعضویت در هیات مدیره می باشد و مراتب حقوق بگیری وی در دفاتر واسناد مالی شرکت هرماه همانند سایرکارکنان به ثبت می رسد که در اینصورت لیست و حق بیمه ایشان می بایست همانند سایر کارکنان ارسال و پرداخت گردد.

اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

 این اعضا از صاحبان سهام شرکت هستند  و تنها رابطه آنها با شرکت رابطه مدیریت می باشد و  ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. این مدیران به مثابه  وکیل شرکت بوده که حقوق و اختیارات شرکت را طبق مقررات مصوب  و اساسنامه شرکت  اجرا  می نمایند ودر حقیقت کارفرمای شرکت می باشند. بنابراین رابطه اعضای غیر موظف باشرکت به هیچ وجه رابطه استخدامی نیست  و بر این اساس استعفا یا برکناری آنها از هیئت مدیره  مشمول قوانین کار نمی گردد و در چنین شرایطی نمی توانند با مراجعه به سازمانهای ذی صلاح طرح شکایت نمایند.

اعضای موظف هیئت مدیره :

شایان ذکر است که واژه موظف به صراحت در قوانین تجارت  ذکر نگردیده است و لیکن  در مقابل اعضای غیرموظف به آن اشاره شده و مصطلح گشته است و به عضوی از هیئت مدیره اشاره دارد که  علاوه بر  سهامداربودن به  شغلی از مشاغل شرکت نیز می پردازد. تصدی این شغل می تواند قبل یا پس از نصب مدیران موظف در هیئت مدیره باشد.