مصوبه شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه احتساب مأخذ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

در قراردادهایی که تهیه و تأمین کل مصالح بعهده و هزینه پیمانکار می باشد مأخذ احتساب حق بیمه به ناخالص کارکرد ۷% به انضمام ۱/۹ بعنوان بیمه بیکاری می باشد.

در قراردادهای دستمزدی که تهیه و تأمین مصالح بعهده و هزینه پیمانکار نمی باشد و یا توسط کارفرما تأمین می گردد و به مأخذ احتساب حق بیمه به ناخالص کارکرد ۱۵% به انضمام ۱/۹ بیمه بیکاری می باشد.

در قراردادهای خدماتی که نوع کار ایجاب می نماید که قرارداد با تهیه و تأمین ماشین آلات اجرا شود به میزان اجرای مکانیکی قرارداد مأخذ ۷% به انضمام ۱/۹ بیمه بیکاری می باشد.

برخی مواقع در قراردادهایی که تهیه و تأمین مصالح بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و برخی اوقات پیمانکار در اجرای قرارداد از ماشین آلات مکانیکی نیز استفاده می نماید.

کارفرما در اعلام خلاصه عملکرد ضمن تأکید بر تهیه و تأمین مصالح و کالا توسط پیمانکار درصد انجام مکانیکی را نیز اعلام می نماید که واحدهای اجرایی در احتساب حق بیمه بدون توجه به تعهد پیمانکار در تأمین مصالح احتساب بیمه را بر مبنای درصد مکانیکی ۷% و درصد دستی ۱۵% محاسبه و اعلام بدهی صادر می کنند و توجهی به تعهدات تأمین کل مصالح به عهده پیمانکار نمی کنند و با اعتراض پیمانکار به هیأت تشخیص ارجاع می گردد.