ممنوع الخروجی‌های مدیران فاقد امضاهای تعهدآور طی بخشنامه جدیدمالیاتی ممنوع گردید.

بر اساس این بخشنامه نامه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۳ درباره «مغایرت رأی شماره ۶۵۴۴-۴-۳۰ – ۱۳ / ۳ / ۱۳۸۷ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با قانون، مبنی بر عدم امکان ممنوع الخـــروجی مدیــــران اشخاص حقوقی فاقــد حق امضای اسناد تعهدآور بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آن ها» به کلیه دفاتر مالیاتی ابلاغ شده است.
باتوجه به رأی فوق­ الذکر صرفاً مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غیر موظف) را می توان ممنوع الخروج نمود.

ضمناً با توجه به مفاد ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند مسئولیت دارند.
با صدور این بخشنامه کلیه بخشنامه های مغایر در خصوص ممنوع الخروجی موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم لغو می شود.