موارد معاف از مالیات و بیمه در حقوق و دستمزد چیست؟

موارد معاف از مالیات و بیمه در حقوق و دستمزد چیست؟

 

مزایایی که مشمول مالیات نیست؟

۱-فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد

۲-سنوات خدمت کارکنان

۳-دو هفتم بیمه سهم کارگر

۴-وجوه پرداختی بابت فوت ، بازنشستگی ، از کار افتادگی ، استعفای کارگر

۵-وجوه پرداختی بابت حقوق ایّام مرخصی استفاده نشده حقوق بگیران

۶-یک دوازدهم عیدی

۷-دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان

۸-وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن

۹-پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

۱۰-وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۱-صد درصد حقوق پرسنل شاغل در مناطق آزاد تجاری

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است :

۱-بازخرید ایام مرخصی

۲-هزینه عائلمه مندی

۳-هزینه سفر و فوق العاده مأموریت

۴-عیدی و پاداش پایان سال

۵-مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

۶-حق شیر

۷-پاداش نهضت سواد آموزی

۸-حق التضمین یا کسر صندوق

۹-خسارت اخراج و مزایای پایان کار

۱۰-پاداش افزایش تولید