نحوه رسیدگی در فرآیند رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده در زمان علی الراسی دفاتر چگونه است

در فرآیند رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده ، اگر درآمد مشمول مالیات عملکرد که قطعی شده باشد (به هر دلیل مثل برآورد به دلیل علی الراس) بیشتر از درآمد مشمول مالیات ابرازی باشد، مبلغ بیشتر بعنوان مبنای ارزش افزوده قرار میگیرد؟

مثلا” :
📍فروش ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال۹۳ مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده است.

📍مجموع فروش ابرازی در ۴فقره اظهارنامه ارزش افزوده سال ۹۳ نیز مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده است.

📍پرونده مالیات عملکرد سال ۹۳ رسیدگی و قطعی شده و به دلیل علی الراس ، فروش ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد و قطعی شده است.

👌خبر بد اینکه:
توسط ممیز ارزش افزوده نیز مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان فروش مبنای ارزش افزوده در سال ۹۳ درنظر گرفته شده و برای این مابه التفاوت ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی، ارزش افزوده مطالبه میگردد.

بازنشر:کانال حسابدار خصوصی ACCPrivate