نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای عمرانی چگونه است؟

نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای عمرانی چگونه است؟

نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای عمرانی چگونه است؟

یک طرف قراردادهای عمرانی همواره دولت یا دستگاه‌های دولتی قرار دارد. در قراردادهای عمرانی حق‌بیمه‌ای که دریافت می‌شود به‌مراتب کمتر از قراردادهای غیرعمرانی است،بنابراین همواره سعی کارفرما و پیمانکار بر این است که قراردادهای آن‌ها در این چهارچوب قرار بگیرد.وجود دو شرط زیر برای قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی الزامی است:

از نظر قانون تامین اجتماعی قراردادهای عمرانی، قراردادهایی هستند که دارای دو خصوصیت زیر باشند

۱- فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قیمت های قرارداد رعایت شده باشد.

۲- تمام یا قسمتی از بودجه قرارداد از محل اعتبارات دولتی تامین گردیده و به عبارت بهتر دارای ردیف بودجه باشد.

نرخ حق بیمه در قراردادهای عمرانی به دوشکل است و بستگی به نوع قرارداد دارد:

 قراردادهای اجرایی عملیاتی مثل کشیدن جاده، پل، سد و موارد مشابه:
در این قراردادها نرخ حق بیمه ۶٫۶ درصد است که از این نرخ ۱٫۶درصد به عهده پیمانکار و ۵ درصد به عهده کارفرما است. در پایان هر صورت حساب وضعیت مبالغ مذکور تعیین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

قراردادهای مشاوره و نظارتی که در این قراردادها نرخ حق بیمه ۱۵٫۶ درصد است که از درصد مذکور ۳٫۶ درصد به عهده مشاور (پیمانکار) و ۱۲درصد به عهده ذی حساب یا کارفرما است که در پایان هر صورت حساب تعیین و کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز می شود.

پیمانکار صرفا لیست کارکنان شاغل در قرارداد را ارسال می نماید و نیازی به پرداخت حق بیمه ندارد.در این قراردادها بیمه به طور مقطوع پرداخت می شود.

در این نوع قراردادها کارفرما در هر صورت وضعیت مبلغ حق بیمه سهم کارفرما و پیمانکار را طی یک فقره چک به نام تامین اجتماعی به پیمانکار واگذار می کند که پیمانکار چک را به تامین اجتماعی حوزه خود پرداخت کند.

برای مطالعه بیشتر به لینکhttp://www.tamin.ir/News/Item/21318/64/21318.htmll مراجعه بفرمایید.