نمونه چک لیست هزینه حقوق و دستمزد

چک لیست حقوق و دستمزد عبارت است از فرم چند ستونی که برای خلاصه کردن ، گرد آوری اطلاعات مرتبط با گزارشات حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرم و طرح از این چک لیست به نحوه ورود و خروج کارکنان، نحوه جمع آوری گزارش کارکرد،نحوه محاسبه گزارش کارکرد پرسنل و موارد مختلفی از این جمله بستگی دارد.

دانلود نمونه چک لیست هزینه حقوق و دستمزد

عطف ۵۶۱۰- چک لیست هزینه حقوق و دستمزد