چشم انداز ایمن ، به هنگام و متفاوت در انجام امور حسابداری