چند نمونه قرارداد انجام خدمات حسابداری

قرارداد انجام خدمات حسابداری

این قرارداد بر اساس توافق فی ما بین و با شرایط ذیل منعقد و بین طرفین در مدت مقرر لازم الاجرا میباشد .

شرکت ……………………….. به شماره ثبت………………………… به مدیریت آقای ………………………………….. به شماره کد ملی…………………….

به نشانی ………………………………………………………………………………………………………….. بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت…………………….

به شماره ثبت …………………. به مدیریت آقای……………………………. به شماره کد ملی ………………………. و به نشانی ……………………………

……………………………………………………. و به شماره تلفن  …………………..منبعد  بعنوان مجری عملیات حسابداری می باشد.

ماده ۲-  موضوع قرارداد: پیاده سازی و تنظیم آئین نامه اجرای امور حسابداری ، اجرای امور حسابداری و نظارت بر نحوه اجرا

متناسب با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی کشور به شرح خدمات ذیل :

۱- برنامه ریزی برای ساماندهی و بایگانی اسناد و مدارک تحویل شده به امور حسابداری

۲- تنظیم آئین نامه اجرای امور حسابداری جهت تسهیل و سرعت بخشی به اجرای عملیات حسابداری

۳- ثبت وقایع و رویدادهای مالی در نرم افزار حسابداری بر اساس آئین نامه توافق شده

۴-تحریر دفاتر قانونی در پایان سال مالی ۹۵

۵- تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۹۵

۶- تهیه و ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان پس از ارائه اظهارنامه سال ۹۵

۷-اجرا و نظارت و کنترل لیست بیمه و مالیات حداکثر تا پایان ماه بعد

۸-اجرای و نظارت بر ارائه گزارش فصلی در دوره های سه ماه با اعمال مهلت قانونی بر اساس اسناد ثبت شده

۹-اجرا و نظارت بر ارزش افزوده در دوره های سه ماهه با اعمال مهلت قانونی بر اساس اسناد ثبت شده

۱۰-تهیه و تنظیم و ارائه لیست حقوق و دستمزد پرسنل شرکت تا پنجم ماه بعد

۱۱-ارائه تراز آزمایشی طی دوره های سه ماهه با ( ۱۵ روز تاخیر )

لینک دانلود نمونه قرارداد خام خدمات حسابداری

نمونه قرارداد خام شماره ۱

نمونه قرارداد خام شماره ۲