چه مالیاتهای تکلیفی در قانون جدید مالیاتی باید کسر و پرداخت شود؟

چه مالیاتهای تکلیفی در قانون جدید مالیاتی باید کسر و پرداخت شود؟

مالیات های تکلیفی حسب مقررات و قانون مالیات های مستقیم

طبق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیاتهای تکلیفی به مالیاتهایی اطلاق می گردد که پرداخت کنندگان وجوه هنگام پرداخت مکلفند:

– مالیات متعلقه را به میزانی که در قانون پیش بینی شده است محاسبه و از وجوه پرداختی کسر نمایند.

– وجوه کسر شده به عنوان مالیات قطعی یا علی الحساب گیرنده وجه (صاحب درآمد) را ظرف مهلت مقرر به حساب های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی مالیاتی (گیرنده وجه) ارائه نمایند و لذا با توجه به مطالب مذکور می توان گفت که مالیات های تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص یا مودیان مالیاتی است که تکیلف کسر و پرداخت آن بر عهده پرداخت کنندگان وجوه گذارده شده است، از طرفی این گونه مالیات ها تشابهی با مالیات های غیرمستقیم دارند با این تفاوت که مالیات غیرمستقیم توسط اشخاص ثالث از خریدار کالا وصول می گردد؛ در صورتی که مالیات های تکلیفی از وجوه پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و به حسابهای مربوط واریز می گردد.

مواردی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی مودیان مکلف به کسر و پرداخت مالیات ( حسب مورد ) خواهند بود :

ماده ۵۳ – تبصره ۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک) طبق جدول ماده ۱۳۱ ق م م

ماده ۸۶ اصلاحی ( مالیات تکلیفی حقوق )

ماده ۱۰۲ ( مالیات تکلیفی مضاربه ) درآمد سهم صاحب سرمایه طبق جدول ماده ۱۳۱ ق م م

ماده ۱۰۳ و تبصره ۲ آن ( مالیات تکلیفی حق الزحمه ) معادل ۵% حق الوکاله

ماده ۱۰۷ ( مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی ) به ماخذ ۱۰% تا ۴۰% تا یک ماه پس از هر پرداخت

ماده ۱۰۹ ( مالیات تکلیفی موسسات بیمه) به نرخ ۲%

ماده ۱۱۶ ( تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی )

ماده ۱۱۸ ( مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها)

ماده ۱۲۳ ( مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال )

ماده ۱۴۳ ( مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام ) نرخ ۴% به ارزش اسمی برای شرکتهای غیر بورسی و برای شرکتهای بورسی به نرخ نیم درصد