هدف های حسابرسان از رسیدگی به درآمدها و هزینه ها :

۱-کفایت سیستم کنترل داخلی درآمدها و هزینه ها

۲- اعتبار درآمدها و هزینه های ثبت شده (وجود و مالکیت)

۳- ثبت دفاتر بودن تمام معاملات درآمد و هزینه ها (کامل بودن)

۴- صحت محاسبات ریاضی جداول پشتوانه درآمدها و هزینه ها و انطباق آن ها با حساب های دفترکل (صحت محاسبات ریاضی)

۵- درستی ارزشیابی حساب های درآمد و هزینه

۶- کفایت افشا و چگونگی ارائه حساب های درآمد و هزینه ها در صورت های مالی

دانلود چک لیست سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

عطف ۵۸۰۱- چک لیستها-سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی