کارآیی استاندارد حسابداری ۱۶ تسعیر ارز در مواجهه با تغییرات شدید نرخ ارز

طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با عنوان تسعیر ارز، تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر بدهی های پولی ـ ارزی واحد تجاری به نرخ هایی بالاتر از نرخ هایی که در ثبت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل به کار رفته است، به عنوان نحوه عمل اصلی حسابداری تفاوت های تسعیر، باید به عنوان هزینه در دوره وقوع شناسایی شود.

اما در حالتی خاص چنان چه تفاوت های تسعیر در نتیجه کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال باشد، به نحوی که عملادر مقابل آن حفاظتی وجود نداشته باشد و کاهش یا افت مزبور، بدهی هایی را تحت تاثیر قرار دهد که اخیرا و به طور مستقیم در ارتباط با تحصیل دارایی های ارزی ایجاد شده است و واحد تجاری قادر به تسویه آنها نیست؛ این تفاوت های تسعیر باید به مبلغ دفتری دارایی مربوط منظور شود. (به شرط آن که مبلغ دفتری پس از تعدیل، از اقل بهای جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد آن دارایی تجاوز نکند) لذا به دلایل زیر تفاوت های تسعیر ناشی از بدهی های ارزی که در ارتباط با تحصیل دارایی قابل شناسایی است، باید به جای شناسایی هزینه، به عنوان نحوه عمل جایگزین در بهای تمام شده دارایی مزبور (با در نظر داشتن اقل بهای جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد آن دارایی) انعکاس یابد.

۱- بسیاری از شرکت های تجاری ایرانی در کشور، فاقد عملیات حفاظی بوده و عملاقادر به ایجاد آن نیستند.

۲- اغلب واحدهای تجاری حتی قادر به تسویه بدهی های ریالی خود نیستند، به طوری که در موارد زیادی تسهیلات مالی (ریالی) دریافتی از اعتبار دهندگان و بانک ها را با اخذ تسهیلات مالی جدید تسویه می کنند.

۳- عدم توان واحد تجاری در تسویه بدهی های ارزی صرفا به مفهوم نبود نقدینگی کافی نیست، بلکه در شرایط کمبود ارز یا کنترل ارز به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ها حتی در صورت تمایل و وجود نقدینگی کافی نمی توانند بدهی های ارزی خود را تسویه کنند و از آنجا که کمبود ارز در ماه های قبل مشهود بوده و افزایش شدید اخیر در ارزش نرخ ارز به روایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جهت تک نرخ شدن ـ به عنوان کنترل آن ـ صورت پذیرفته است؛ از مصادیق بارز لزوم سرمایه ای کردن مخارج ناشی از این تفاوت های تسعیر است.

با توجه به دلایل برشمرده شده در بالا، اجرای رویه جایگزین تشریح شده، نتایج مناسب زیر را در پی خواهد داشت:

۱-آنالیز و تفکیک زیان مربوط به تسعیر بدهی های پولی ایجاد شده جهت تحصیل دارایی از سود (زیان) خالص که به ارائه تصویری مطلوب از نتایج عملکرد دوره واحد تجاری می انجامد.

۲- با احتساب زیان ناشی از افزایش قابل ملاحظه نرخ رسمی ارز در مخارج خرید و بهای تمام شده، به ترتیب الزامات مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۸ با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالاو استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان دارایی های ثابت مشهود نیز رعایت می شود.

۳- کمک به ارائه تصویری مناسب تر از عملکرد آن دسته از واحدهای تجاری که تبلور زیان ناشی از تفاوت های تسعیر ارزی در زیان انباشته آنها، می تواند تصمیمات سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، مشتریان و به ویژه اعتباردهندگان ذی ربط را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات و چالش های واحدهای تجاری مزبور را در نتیجه این تصمیمات به طور به سزایی تشدید کند.

📍 نتیجه گیری:

با توجه به مطالب تشریح شده در این نوشتار می توان چنین استنتاج کرد که شناسایی تفاوت های حاصل از کاهش قابل ملاحظه در ارزش رسمی (ریال) به عنوان هزینه، ضمن انحراف از استاندارد حسابداری، به ارائه تصویری نامناسب از عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری منجر می شود. بنابراین در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور، زیان حاصل از تسعیر و تسویه بدهی های ارزی باید (ضمن توجه به قاعده اقل بهای جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت) در بهای خرید موجودی های مواد و کالایا بهای تمام شده تجهیزات تحصیل شده منظور شود.