تصمیم گیری با معیار های چندگانه  با مثال های کاربردی و حل مسائل

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

۱)تصمیم گیری با شاخص های چند گانه(MADM)

۲)تصمیم گیری با اهداف چند گانه(MODM)

تصمیم گیری با شاخص های چند گانه(MADM)

۱)روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

۲)روش فرآیند سلسله مراتبی (AHP)

 

روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

روش شباهت به گزینه ایده آل توسط یون و هوانگ در سال ۱۹۸۱ ارائه شده که مورد استقبال محققین و کاربران مختلف واقع شد.در این روش گزینه ها بر اساس شباهت به حل ایده آل رتبه بندی می شوند.به طوری که هرچه گزینه شبیه تر به حل ایده آل باشد،رتبه بیشتری دارد.این روش تصمیم گیری از پشتوانه ریاضی قوی برخوردار است و همانند بسیاری از روش ها علمی،دانستن و رعایت مفروضات،محدوده و شرایط اعتبار قوانین و صحت فرمولهای پیشنهادی،محدوده و شرایط اعتبار قوانین و صحت فرمول های پیشنهادی،محدوده دقت نتایج و شرایط قابل قبول بودن جواب ها بسیار حائز اهمیت است.

 

روش فرآیند سلسله مراتبی (AHP)

یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .علت سلسله مراتبی خواندن این روش آن است که ابتدا باید از اهداف و راهبردهای سازمان در راس هرم آغاز کرد و با گسترش آنها سنجه ها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیم.

سلسله مراتبی یک نمایش گرافیکی از مساله پیچیده واقعی می باشد که  در راس آن هدف کلی مساله و در سطوح بعدی معیار ها و گزینه ها قرار دارند ، هر چند یک قاعده ثابت و قطعی برای رسم سلسله مراتبی وجود ندارد .

دانلود خلاصه الگوریتم های کارا در برنامه ریزی خطی با مثال های کاربردی و حل مسائل

تصمیم گیری با شاخص های چند گانه