بخشنامه جدید  “فرآیند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده”
برای اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد

متن بخشنامه:
پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۹ / ۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۸ موضوع چگونگی صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به این که برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه‎های یاد شده مشکلاتی را برای برخی از مؤدیان ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مؤدیان وتسهیل در صدور گواهینامه ثبت نام مقرر می گردد:

۱-      در صورت رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مؤدی، ادارات مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مؤدی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.

۲-       چنانچه مؤدی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه، نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوط( در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذی ربط موظفند با ذکر دلایل کافی نسبت به رد درخواست اقدام نمایند.

۳-      در مواردیکه برای پرونده مؤدی دارای بدهی قطعی شده دستور توقف عملیات اجرائی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده، ادارات مالیاتی مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام سه ماهه اقدام نمایند.

۴-      در موارد خاص که به دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مؤدیان از نظر ثبت نام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می باشند، مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مؤدی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک( از حساب های بانکی معتبر و فعال مؤدیان) و در صورت عدم امکان دریافت چک، اخذ تعهد پرداخت، امکان صدور گواهینامه ثبت نام حداکثر سه ماهه را برای این دسته از مؤدیان فراهم نمایند.

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق بر عهده مأموران مالیاتی ذی ربط و مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد خواهد بود.