توافق با رئیس اداره امور مالیاتی

طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ ارزیابی (برگ تشخیص) مهلت دارید تا اعتراض کتبی و اسناد و مدارک خود را به پیشخوان امور مودیان تحویل و رسید تسلیم دریافت نمایید.

اداره امور مالیاتی اعتراض را بررسی و دعوتنامه حضور در جلسه استماع به شما تحویل میدهد.

این جلسه باید قبل از ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص با حضور رئیس اداره امور مالیاتی برگزار شود.

بر اساس اختیارات رئیس امور مالیاتی معمولا” تا ۲۰% تخفیف مالیاتی داده شده ، با مودی توافق و پرونده مختومه و برگ قطعی مالیاتی صادر میشود.

در صورتی که با رئیس اداره امور مالیاتی توافق حاصل نشود ، موارد کتبا” اعلام و شکایت جهت بررسی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال میگردد.