حداقل سن برای پرداخت حق بیمه

حداقل سن برای بیمه اجباری ۱۵ سال تمام است که بر مبنای ماده ۸۰ قانون کار می باشد.حداقل سن برای بیمه مشاغل آزاد نیز ۱۸ سال تمام می باشد.

  طبق ماده ۸۰ قانون کار کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد‌آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.