دانلود نمونه خام قرارداد خدمات مالی و حسابداری

نمونه قراداد خام

                                                                                                                                       بسمه تعالی

 

قرارداد فی مابین شرکت مهندسی……………………….. به شماره ثبت ……………………….. وبه نمایندگی آقای مهندس …………………………….. به آدرس خ انقلاب – خ ………………………………………پلاک ……..ساختمان …………. طبقه …………. واحد …………..به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای ……………… به نشانی …………………………………………………………………. پلاک ……..واحد…….. به عنوان مجری عملیات حسابداری از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

ماده ۱٫ موضوع قرارداد: انجام عملیات حسابداری اعم از کنترل و رسیدگی به اسناد ثبت شده حسابداری توسط حسابداران مقیم ٰ تحریر دفاتر قانونی و تنظیم اظهارنامه و دفاع از آن، تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و مشاوره

ماده ۲٫تاریخ قرارداد: تاریخ قرارداد از ۰۱/۰۱/۹۴   لغایت ۲۹/۱۲/۹۴ می‌باشد.

ماده ۳٫ مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد                              ریال می‌باشد.

ماد ه۴٫ نحوه پرداخت : به طور ماهیانه                         ریال دریافت می گردد.

ماده ۵٫ تعهدات کارفرما:

        الف ارائه اطلاعات به موقع اسناد و مدارک حسابداری

        ب ارائه کلیه اسناد و مدارک مربوط به درآمد و فروش بطور شفاف

        ج پرداخت به موقع مبلغ قرارداد

ماده ۶٫ تعهدات پیمانکار:

الف- انجام کنترل و رسیدگی به موقع عملیات حسابداری

ب- دقت در نگهداری اسناد و مدارک تحویل شده

ج- رعایت اصول واستانداردهای حسابداری در ثبت اسناد وتحریر دفاتر و تنظیم اظهارنامه ها          وارائه آن .

ماده ۷٫ این قرارداد در ۷ ماده و در دو نسخه تنظیم و هر دو حکم واحد را دارند.

 

 

                        کارفرما                                                 مجری عملیات حسابداری

آقای مهندس …………                                               آقای ………………

 

دانلود نمونه قرارداد خدمات مالی

نمونه قرارداد خام