دانلود نمونه فرمت نامه مدیریت

نامه مدیریت چیست؟

یکی از کمک های مفیدی که حسابرس مستقل می تواند به مدیریت واحد مورد رسیدگی ارائه دهد، ارائه نامه مدیریت(نامه نقاط ضعف کنترل های داخلی و پیشنهادهای سازنده) است که ارائه این نامه مدیریت می تواند در حین حسابرسی ضمنی، بعد از اتمام حسابرسی ضمنی، حین حسابرسی نهایی و بعد از حسابرسی نهایی صورت گیرد.

دانلود نمونه فرمت نامه مدیریت

عطف ۱۵۰۰- نامه مدیریت