شرائط و میزان پرداخت بیمه بیکاری چقدر است؟

شرائط:
*بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد.
*بیمه شده ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به اداره کل کار استان،آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد.
*مراجعه پس از ۳۰ روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا ۳ ماه امکان پذیراست.
مدت پرداخت بیمه بیکاری:
برای مجرد ها حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلان و متکفلان حداکثر ۵۰ ماه می باشد.
میزان پرداخت:
*میانگین آخرین ۹۰ روز قبل از بیکاری است.
*میزان بیمه بیکاری پرداخت شده کمتر از حداقل حقوق نخواهد بود.