شرایط  پرداخت هدیه ازدواج در قانون بیمه تامین اجتماعی

 

به استناد ماده ٨۵ قانون تأمین اجتماعی به بیمه شده مرد یا زن که برای اولین بار ازدواج می کنند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر پرداخت می شود:

الف- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.

ب – ظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه ٧٢٠ روز کار را داشته و به سازمان پرداخت شده باشد.

ج- عقد ازدواج دایم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

نحوه محاسبه کمک ازدواج : مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده که ظرف دو سال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر بیست و چهار

شایان ذکر است چنانچه پس از محاسبه مزد و حقوق، کمک ازدواج دریافتی بیمه شده کمتر از حداقل دستمزد سال عقد باشد، مبلغ هدیه ازدواج بر مبنای حداقل دستمزد سال عقد پرداخت خواهد شد.

لذا با  عنایت به ضوابط قانونی فوق، مطالب منتشره در فضای مجازی در خصوص پرداخت مبلغ ثابت ٨١٢ هزار تومان از سوی سازمان تأمین اجتماعی به کلیه افرادی که در حد فاصل سال ٩٠ تا ٩۵ عقد نموده اند صحیح نبوده و با توجه به میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه  بیمه شدگان ظرف دو سال قبل از عقد بین حداقل دستمزد زمان عقد و متوسط دستمزد دو سال قبل از آن متغیر می باشد.