عدم شمول ارزش افزوده به آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات

بخشنامه شماره : ۳۷/۹۳/۲۰۰
تاریخ : ۱۳۹۳/۳/۱۳
🔸موضوع : عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات
با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۲ مشاور محترم رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷٫ آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد.
علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور