فرمت اکسل درخواست بازپرداخت هزینه های بدون فاکتور

 

هزینه های بدون فاکتور

هزینه های بدون فاکتور  طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتی جزء هزینه های غیرقابل قبول میباشد و تا جایی که میتوانید از هر جا که خرید کرده اید فاکتور تهیه کنید وگرنه هزینه های شما از نظراداره دارایی رد خواهد شد و مشمول مالیات می گردد. هر چند در برخی موارد اینگونه هزینه ها غیر اجتناب می باشند مانند خرید نان از نانوایی جهت صبحانه کارکنان که معمولاً فاکتوری از این بابت صادر نمی گردد.

 

برای دانلو روی لینک زیر کلیک کنید:

%B1داخت هزینه های بدون فاکتور