قراردادهای اجاره املاکی که بصورت ارزی میباشد

شماره:۷۳۵۶/۱۶۸۷/۴/۳۰
تاریخ: ۲۸/۰۲/۱۳۷۷
پیوست:
اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران
 بازگشت به گزارش شماره ۴۸/۲۱۸۱۲/۱۲۴ مورخ ۱/۱۱/۷۶ متذکر می گردد : مطالبه مالیات از مبنای  مال الاجاره ارزی مندرج در قراردادهای عادی و به ویژه تسعیر نرخ  ارز بدون توجه به ضوابط قانونی خلاف مقررات می باشد و بطورکلی در مواردیکه سند رسمی اجاره ارائه نشود و یا بدست نیاید ممیز مالیاتی مربوط باید وفق مقررات ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم میزان اجاره بهای ملک مورد اجاره را بر اساس املاک مشابه تقویم و براساس آن اقدام نماید . مقتضی موضوع را به مامورین مربوط ابلاغ نمایند . بدیهی است منبعد با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد .
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی