قرارداد اشتغال به کار

قرارداد کار موقت

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت…………………… (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می‌شود و آقای/خانم………………………… فرزند………………………… دارای شماره شناسنامه………………………… صادره از……………………………… ساکن………………………………………………………………………………………………………………………………
که از این پس «کارگر» نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.
تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.
۱- مدت قرارداد: مدت این قرارداد………………….. ماه است که شروع آن از تاریخ………………….. و پایان آن تاریخ………………….. می‌باشد و محل انجام کار، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی………………………. می‌باشد.
تبصره: ۱/۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل وورد قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت

لینک دانلود فایل اکسل قرارداد کار موقت

قرارداد کار