قرارداد کارآموزی توام با کار

به موجب بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ دستورالعمل شرایط پذیرش،حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار که به طور اختصار دستورالعمل نامیده می شود،این قرارداد بین کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی توام با کار منعقد می شود.

تعهدات کارفرما

۱-کارفرما متعهد است نسبت به آموزش توام با کار ،کارآموز در حرفه و طبق استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،اقدام نماید

۲- کارفرما متعهد می شود وفق ترتیب مقرر در ماده ۱۵ دستورالعمل ،کارآموز را در مدت قرارداد بیمه نماید

۳-کارفرما متعهد است مزد کارآموز را به میزان روزانه …. ریال به وی پرداخت نماید،ترتیب پرداخت مزد با توجه به آنچه در قانون کار آمده است می باشد

تبصره:مزد پرداختی در هر حال کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای کارآموزیتوام با کار نخواهد بود.

۴-مدت ساعت کارآموزی توام با کار در هر روز …… ساعت خواهد بودو این ساعت الزاما باید در خلال ساعت کار عادی کارگاه باشد

دستورالعمل کار آموزی توام با کار

دستورالعمل کارآموزی