محاسبه اقساط ماهیانه تسهیلات و سود پرداختی تسهیلات

در بانکها محاسبه اقساط به ۲ روش زیر می باشد:

روش اول:

فرمول مورد استفاده بانکها جهت محاسبه بهره وام بشرح زیر میباشد .
۲/(۱+مدت باز پرداخت به ماه )*یک دوازدهم *درصد بهره *اصل رقم =بهره
اگر وام ۱۰۰۰۰۰۰ریال با بهره ۱۸درصد و باز پرداخت ۲۴ماه باشد بهره بشرح زیر محاسبه خواهد شد
۱۸۰۰۰۰=۱۸%*۱۰۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰=۱۲/۱۸۰۰۰۰
۲۵=۱+۲۴
۱۲٫۵=۲/۲۵
۱۸۷۵۰۰=۱۲٫۵*۱۵۰۰۰

روش دوم:

سود بانکی برای وامها ی مختلف از ضرب مبلغ وام دریافتی در نرخ بهره و تعداد اقساط بعلاوه ی یک بخش بر عدد۲۴بدست میاید.

برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید.
مثال. اگر شما ۱میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه

۸۱،۲۵۰=۲۴/( ۱ + ۱۲ ) * ۱۵٫ * ۱۰۰۰،۰۰۰

 

برای دانلود محاسبه اقساط روی لینک زیر کلیک کنید:

BESTANKAR.COM-aghsat